UROCZYSTE OTWARCIE PRZEDSZKOLA, WRZESIEŃ 2018

„Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć

 nauczyłem się w przedszkolu.”

 Robert Fulghum

Przedszkole to instytucja opiekuńczo-wychowawcza, do której uczęszczają dzieci do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Pierwsze powstały w końcu XVIII w pierwsze powstały w końcu XVIII wieku we Francji. Pierwsze przedszkole w Polsce założone zostało w 1836 roku w Warszawie. Po roku 1918, kiedy to Polska zdobyła niepodległość w II Rzeczypospolitej rozpoczął się proces upowszechniania wychowania przedszkolnego

Ogólne zadania przedszkola to:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; wdrażanie dzieci do utrzymania w zabawie ładu i porządku;
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu  i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
 • wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew oraz pląsy i taniec;
 • wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Nowy budynek przedszkola w Krzczonowie powstał w ramach nowego projektu, o nazwie „Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie gminy Opatowiec”. Jego wartość wynosi około 900 tysięcy złotych, a pieniądze – w tym dotację z Unii Europejskiej – samorząd gminy przeznaczył na modernizację dwóch przedszkoli: w Krzczonowie i Opatowcu. Ponad 70 procent wydatków przeznaczonych zostało na modernizację przedszkola w Krzczonowie. Wartość tej inwestycji wynosi ponad 650 tysięcy złotych. Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej – pół miliona. Dotacja z Brukseli to wynik  konkursu „Rozwój struktury edukacyjnej i szkoleniowej”, ogłoszonego przez samorząd województwa świętokrzyskiego. Projekt z Opatowca uzyskał wysokie oceny i znalazł się na liście dofinansowań.

Placówka w Krzczonowie powstała „od fundamentów”. Na placu obok budynku Szkoły Podstawowej – w miejscu starego przedszkola, który został wyburzony. Prace ruszyły jesienią 2017 roku.

Dzień 14 września 2018 roku był radosnym świętem dla naszej społeczności szkolnej. W tym dniu odbyło się uroczyste otwarcie przedszkola. Budynek „rósł na naszych oczach” od jesieni roku 2017.  Chociaż  widzieliśmy kolejne etapy budowy  to i tak efekt końcowy był dla nas pozytywnym zaskoczeniem.

Na uroczystość przybyli:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, Ksiądz Arkadiusz Karczyński – wikariusz parafii Sokolina, Wójt Gminy Bejsce – Józef Zuwała, Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Świętokrzyskiego – Halina Opilska, Skarbnik Gminy Opatowiec – Anna Klimaszewska-Luty, Radni Powiatu Kazimierskiego- Michał Szczerba i Marian Gruszka, Radni Gminy Opatowiec z Przewodniczącym Rady Gminy Opatowiec – Andrzejem Malcem.

Obecni byli również: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu – Elżbieta Szczęsna-Kusak, Dyrektor Gminnej Instytucji Kultury – Beata Adamczyk, Kierownik GOPS w Opatowcu – Jarosław Naporowski, Główna księgowa Szkół z terenu Gminy Opatowiec – Otylia Tomal, Koło Gospodyń Wiejskich w Krzczonowie na czele z przewodniczącą Edytą Obarzanek, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Krzczonowie z przewodniczącą Anną Porębską, Sołtysi miejscowości Gminy Opatowiec, Pracownicy Urzędu Gminy w Opatowcu, dzieci, rodzice i  nauczyciele Punktu Przedszkolnego w Krzczonowie, uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, oraz goście. Generalnym wykonawcą tej inwestycji była firma Krzysztofa Parlaka z Sępichowa, obecnego również na uroczystości.

Uroczystość rozpoczęła się w samo południe. Pierwszym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego dokonali: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wójt Gminy Opatowiec  Sławomir Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec Andrzej Malec, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie Tomasz Paluch, Przewodnicząca Rady Rodziców  Anna Porębska, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego uczennica Sandra Parada.

Następnie ksiądz Arkadiusz Karczyński, wikariusz Parafii Sokolina odmówił modlitwę i poświęcił nowy budynek, życząc, by tym, którzy będą z niego korzystali, służył długo i dobrze. Potem wszyscy udali się na zwiedzanie obiektu. W sali, która jest „królestwem starszaków” zatrzymaliśmy się chwilę dłużej, ponieważ dzieciaki chciały podziękować i wręczyć kwiaty tym, którzy przyczynili się do tego, że mogą bawić się i uczyć w takim „super przedszkolu”. Nie zabrakło również upominków dla przedszkolaków od przybyłych gości.

Następnie, już na sali gimnastycznej, Wójt Gminy powitał przybyłych gości oraz wszystkich zebranych. Podkreślił rangę współpracy pomiędzy Gminą Opatowiec a Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, czego ostatnim efektem jest nowoczesne przedszkole w Krzczonowie.

Następnie nadszedł czas na występy artystyczne przedszkolaków. Były wiersze i piosenki, ale największą furorę wywołał taniec do muzyki z filmu „Grease” – You’re The One That I Want.” Brawa było słychać jeszcze długo po zejściu artystów ze sceny.  W oprawę artystyczną wpisywały się uczennice z klasy V, które pięknie zaśpiewały piosenki przygotowane pod kierunkiem nauczyciela muzyki pana Wiesława Tomala.

Po występach dyrektor szkoły Tomasz Paluch w imieniu całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Krzczonowie podziękował Adamowi Jarubasowi – Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Sławomirowi Kowalczykowi –  Wójtowi Gminy Opatowiec oraz Radzie Gminy Opatowiec na ręce Andrzeja Malca – Przewodniczącego Rady Gminy Opatowiec za zrozumienie potrzeb szkoły oraz czynione w ostatnich latach inwestycje, które służą rozwojowi naszych szkół. Następnie podziękował gościom za przybycie i zaprosił wszystkich na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich  oraz Radę Rodziców, którym w tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy.

Od poniedziałku wracamy do prozy dnia codziennego, ale dzięki super fajnemu przedszkolu i w tej prozie znajdziemy trochę poezji. Czeski pedagog, filozof i myśliciel przełomu XVI i XVII wieku Jan Amos Komeński powiedział: „Bo jakie początki, takie będzie wszystko”, a początki naszego przedszkola są przecież świetne.