Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej, 24.03.2021r.

Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzczonowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spkrzczonow.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzczonowie

28-520 Opatowiec

tel/fax.: 41 3517070

e-mail: spkrzczonow@wp.pl

Data publikacji strony internetowej:  2009-02-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-08-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz:

– przycisk TAB zaznacza kolejny element,
– przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści,
– w niektórych przypadkach możesz użyć strzałek, by zaznaczyć poprzedni/ następny element.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Lucyna Tułak, spkrzczonow@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 35 17 008. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Na teren budynku prowadzą 3 wejścia:

  • wejście główne (schody).
  • wejście boczne z parkingu do szatni (podest).
  • wejście tylne wraz z wykonaną rampą dla osób niepełnosprawnych

2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

3. Budynek 2 kondygnacyjny bez  windy.

4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.

6. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

9. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku Przedszkola i jest odpowiednio oznaczona. W toalecie brak system przywoławczego. Toaleta została przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

wydruk szkoła gus

wydruk zespół gus

 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzczonowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spkrzczonow.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzczonowie

28-520 Opatowiec

tel/fax.: 41 3517070

e-mail: spkrzczonow@wp.pl

 

Data publikacji strony internetowej:  2009-02-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-08-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz:

– przycisk TAB zaznacza kolejny element,
– przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści,
– w niektórych przypadkach możesz użyć strzałek, by zaznaczyć poprzedni/ następny element.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Lucyna Tułak, spkrzczonow@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 35 17 008. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Na teren budynku prowadzą 3 wejścia:

  • wejście główne (schody).
  • wejście boczne z parkingu do szatni (podest).
  • wejście tylne wraz z wykonaną rampą dla osób niepełnosprawnych

2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

3. Budynek 2 kondygnacyjny bez  windy.

4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.

6. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

9. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku Przedszkola i jest odpowiednio oznaczona. W toalecie brak system przywoławczego. Toaleta została przystosowana dla osób niepełnosprawnych.