STYPENDIA SZKOLNE 2022/2023

stypendia-szkolne

Informacja o stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych na nowy rok szkolny 2022/2023

Od 1 do 15 września 2022 roku można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że w  terminie  od 1 do 15 września 2022 roku można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz w terminie do 15 października 2022 roku dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski należy składać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul. Rynek 16, telefon kontaktowy – 41 3527050.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto.

O stypendium nie można ubiegać się na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia. Ponadto, warunkiem przyznania stypendium  i zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Opatowiec.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

  1. Rodziców niepełnoletniego ucznia
  2. Pełnoletniego ucznia.
  3. Dyrektora szkoły.

 

 

 

Pomoc materialna przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wymagane Dokumenty:

– Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – do pobrania w MOPS Opatowiec,

– zaświadczenie z zakładu pracy  o dochodach netto za  miesiąc sierpień 2022 r.,

– zaświadczenie o korzystaniu z pomocy w MOPS,

– zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych za III kwartał 2022 r. składkach na ubezpieczenie rolnicze,

– zaświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dodatki, itp.),

– zaświadczenie lub nakaz płatniczy z 2022 r. o  wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,

– dowód otrzymania renty/emerytury  za sierpień 2022 r.

– dowód otrzymania alimentów  za sierpień 2022 r.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych: na zasadach ogólnych:

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok lub oświadczenie o dochodach za okres prowadzonej działalności

– w formie uproszczonej zaświadczenie o dochodach za rok poprzedni, jeśli podatnik nie prowadził w tym okresie działalności, dochód ustala się na podstawie jego oświadczenia,

– w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie  ryczałtu oraz dowody opłacania składek ZUS

– w formie karty podatkowej decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie.