INFORMACJA

Publikacja sprawozdań finansowych za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdania finansowe za 2018r.  Szkoły Podstawowej  w Krzczonowie  (Bilans, Rachunek zysków i strat. Zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz Informacja dodatkowa wraz z załącznikiem) zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta  i Gminy Opatowiec: kliknij tutaj